چن تا رفیق داشتم می خواستن ازدواج کنن ولی نمی شد ... رفتن دنبال دعا کردن..

 از خدا خواستن ... به منم گفتن... بالاخره دعاشو

 که خداییش قشنگ و پر معناس پیدا کردم.....


ادامه مطلب ...